top of page

SOPIMUSEHDOT JA VASTUUVAPAUTUS 

CrossFit-harjoittelu ja toiminnallinen harjoittelu

Järjestäjä: Harju Athletics Oy

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Harju Athletics Oy:n, y-tunnus 3271414-7, (”Harju Athletics”) jäsenille ja muille palveluiden käyttäjille (”sinä”) tarjoamien palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, toteuttamiseen, käyttöön sekä niistä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen. Palveluilla tarkoitetaan CrossFit- ja/tai toiminnallista harjoittelua niihin Harju Athletics Oy:n sitä varten järjestämillä ja osoittamilla tiloilla ja muilla palvelualueilla.

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN

Osallistun CrossFit- ja/tai toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun riskeistä. Olen tietoinen siitä, että CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu, kuten kaikki liikunta, sisältää loukkaantumisriskin. Jos aloitan CrossFit-harjoittelun, osallistun tai olen osallistunut CrossFit-harjoitteluun kuuluvalle On-ramp-peruskurssille, jossa opastetaan ja kerrotaan mahdollisimman turvallisesta CrossFit-harjoittelusta. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

2. JÄRJESTÄVÄN VAPAUTUS VASTUUSTA

Tietoisena CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Hyväksyn, että palveluiden käyttö tapahtuu minun omalla vastuulla. Vastuu voi olla myös holhoojalla. Olen velvollinen toimimaan alueella niin, ettei toiminnastani aiheudu vaaraa minulle itselleni tai muille aluetta käyttäville henkilöille. Olen velvollinen ennen palvelun käytön aloittamista arvioimaan kykyni käyttää palvelua. Sitoudun ja ymmärrän, että minun tulee tuntea palveluihin liittyvät säännöt, ohjeet (kuten esim. kulloinkin esitetyt laiteohjeet) ja mahdolliset rajoitukset. Käytän palveluja vain näiden sääntöjen, ohjeiden ja rajoitusten puitteissa.

3. VAKUUTUKSET

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Kaikki vapaa-ajan vakuutukset eivät välttämättä korvaa CrossFit- ja/tai toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. Olen itse vastuussa oman vakuutukseni ehtojen tarkastamisesta.

4. VAATIMUKSET

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

5. KÄYTÖSSÄÄNNÖT

Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumaisaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tahallani fyysisesti salin sisällä tai ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssa ihmiset huomioon salilla ja salin ulkopuolella. Annan aina omalla käytökselläni hyvän kuvan itsestäni.

6. SAIRAUDET JA MUUT RAJOITTEET

CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu on intensiivinen ja vaativa kuntoilumuoto. Neuvotelkaa CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

7. CROSSFIT HARJU JÄSENYYDET


7.1 Jäsenyys vaihtoehtoja ovat: 1 kk (toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys) Unlimited ja Light-jäsenyys
7.2 Jäsenyyden voi saada täysi-ikäinen henkilö tai henkilö, jonka jäsensopimuksen tämän holhooja on kirjallisesti hyväksynyt ja allekirjoittanut.
7.3 CrossFit Harju laskuttaa jäsenmaksut jäsensopimuksen mukaisesti sopimuksen voimassaoloaikana. Laskutuskausi on yksi kalenterikuukausi tai erikseen sovittu ajanjakso. Sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu kuukausi kerrallaan samalla hinnalla. 

 

8. HINNAT JA MAKSU


8.1 CrossFit Harjulla on oikeus muuttaa hinnastoaan. 
8.2 Jäsen voi maksaa jäsenmaksujaan laskun lisäksi myös ns. liikuntaedulla (esim. Smartum, E-Passi, Edenred). Näistä seteleistä ei verotuksellisista syistä suoriteta rahanpalautusta. Jäsenen tulee huomioida tämä maksaessaan useamman kuukauden jäsenmaksuja kerralla.

8.3. Lasku tulevasta seuraavasta kuukaudesta lähetetään liittymispäivänä  ja maksuaikaa on 14 päivää. Laskutusjaksosi määräytyy liittymispäivän mukaan tai ennakkoon ilmoitetusta päivästä. 

 

9. JÄSENYYDEN JÄÄDYTYS


Jäsenyyden jäädytys myönnetään loukkaantumisen, sairauden, raskauden, pidemmän ulkomailla oleskelun, asepalveluksen tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi. Lääkärintodistus esitettävä ko. tilanteessa.

10. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN


10.1 Jäsensopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään Jäsensopimuksessa mahdollisesti määritellyn sitoutumisajan verran, kunnes Jäsensopimus irtisanotaan. Jäsenen tulee irtisanoa jäsensopimuksensa kirjallisesti.
10.2 Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on mahdollista katkaista ennen seuraavan laskun saapumista.
10.3 Jäsenellä on oikeus purkaa jäsensopimus häntä koskevan poikkeuksellisen, yllättävän tapahtuman (kuten vakava pitkäkestoinen sairaus, pysyvä vammautuminen, tilapäistä pysyvämpi muutto tai muu sellainen ennakoimaton elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi jäsensopimuksen jäädyttäminen ei ole perusteltua) vuoksi huolimatta siitä, että jäsensopimuksessa määritelty sitoutumisaika ei olisi päättynyt. Tämä on pyydettäessä vahvistettava todistuksella. Jäsensopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että CrossFit Harju hyväksyy jäsensopimuksen purkamisen perusteen. CrossFit Harju varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen jäsenestä johtuvasta jäsensopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta.
10.4 Kaikki sopimusten irtisanomiset on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen crossfitharju@gmail.com

11. LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELU

Alaikäisten lasten vanhempien tulee hyväksyä vastuuvapaussopimus lapsensa puolesta. Edellä mainitut ehdot koskevat myös salillamme harjoittelevia alaikäisiä. Vanhemmat hyväksyvät ehdot ostamalla tuotteen.

12. SITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.

13. LISÄKYSELYT

Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse crossfitharju@gmail.com

14. ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ilmoitautumalla. 

bottom of page